عناوین طرح های تحقیقاتی
عنوان طرح تحقیقاتی(فارسی)
عنوان طرح تحقیقاتی(لاتین)
مجری اول طرح
بررسي كارآيي پيشگويانۀ «سرم NGAL» بعنوان ماركر آسیب حاد كليه در طي پيوند كبد.
Assessment of the predictive performance of “serum NGAL” As a marker of Acutekidney injury during liver transplantation
 
دکتر غفاری پور
مقایسه 4 فرمولای موجود مخصوص گاواژ (تغذیه با لوله) از نظر بروز و شدت اسهال در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه
Comparison between 4 existing tube feeding formulas in incidence &  severity of diarrhea in intensive care unit (ICU) patients .
 
دکتر زند
ارزیابی عملکرد یژوهشی مراكز تحقیقاتی دانشگاه علوم یزشکی شیراز از طریق شاخص هاي علم سنجی در  یایگاه هاي استنادی منتخب
The evaluation of scientific output of research centres of shiraz medicaluniversity using output evaluation indices in selected citation databases
 
دکتر سهم الدینی
ارتباط سطح سرمی لیپوکالین وابسته به ژلاتیناز با آسیب حاد کلیوی در بیماران با ترومای شدید بستری در بخش مراقبتهای ویژه
Correlation of plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin with acutekidney injury in adult patients following severe trauma admitted in intensivecare unit.
 
دکتر مسجدی
ارایه یک اندیس جامع جهت نمايش عمق بیهوشی با استفاده از سیگنال های مغزی
presenting a robust index to monitor depth of anesthesia using EEG signals.
 
دکتر زند
تاثیر نانوساختارها نانو بررشد میکروب در محیط آزمایشگاهی
Antimicrobial Effect of Nanostructures In-Vitro
 
دکتر زند
بررسی تغیییرات هموگلوبین هماتوکریت قند خون و الکترولیت های خون(سدیم .پتاسیم)در بیماران تحت نفرولیتوتومی از راه پوست
 
دکتر جهانمیری
بررسی مقایسه ای تأثیر کلونازپام و اندانسترون در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل در اعمال جراحی لاپاراسكوپيك بیماری های زنان
Comparison of the effect of clonazepam and ondansetron on post operation nauseaand vomiting in laparoscopic gynecologic surgeries
 
دکتر هادوی
تاثير کاربرد تنتور ترياک در مراقبتهاي بيماران معتاد بستري دربخش مراقبتهاي ويژه
The effect of tincture of opium on the intensive care managment ofopium-addicted patients
 
دکتر مقصودی
بررسی تأثیر متیل نالتروکسان زیرجلدی در کاهش عوارض تجویز مورفین داخل نخاعی پس از اعمال جراحی اورتو پدی تحت بیحسی نخاعی با بوییواکائین
The effect of Methyl-Naltroxane in reducing the complication of Intrathecalmorphine administration in orthopedic surgeries under spinal anaesthesia
 
دکتر زند
مقایسه اشباع اکسیژنی خون مخلوط وريدي ( Svo2 )و ورید مرکزی(Scvo2) و ارتباط ان با میزان لاکتات و ترو پونین سرم در بیماران عمل پیوند عروق كرنر
Comparison of central-venous and mixed-venous oxygen saturation and its relationto serum lactate and troponin I in patient underwent CABG
 
دکتر شهبازی
تاثير تجويز كلوئيد و كريستالوئيد در مايعات پريمي باي پاس قلبي ريوي بر خونرساني بافتي و هموديناميك توسط سنجش لاكتات و ترو پونين I و تستهاي علمكردي کبد و کلیه
 Comparison of the Effect of colloid versus crystalloid   administration in cardiopulmonary bypass prime solution on tissue perfusion and hemodynamic status with measurement of lactate, troponine I and function tests of liver and kidney .
 
دکتر شهبازی
بررسی مقایسه ای تأثیر کلوناز پام و اندانسترون در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل در اعمال جراحی گوش میانی
Comparison of the effect of clonazepam and ondansetron on post operation nauseaand vomiting in middle earsurgeries
 
دکتر هادوی
تعیین میزان خونریزی و نیاز به تزریق خون و فراورده های خونی و بررسی فاکتورهای مؤثر بر آن در مرکز پیوند کبد شیراز
Factor influencing intraoperative bleeding and blood products requirements in liver transplantation in Shiraztransplant center.
 
دکتر غفاری پور
مقایسه روشهای تشخیصی غلظت سرمی cys-c با کراتینین بعنوان تست تشخیص دهنده آسیب حاد کلیوی بعد از ترومای شدید در بزرگسالان بر اساس تقسیم بندی RIFLE در طی 24 ساعت اول بستری در بخش های مراقبت های ویژه .
Diagnostic methods of cystatine-C compared to serum creatinine for diagnosis of acute kidney injury after severe trauma in adult,according to RIFLE criteria in intensive care units within first 24hr.
 
دکتر زند
بررسي اثر حفاظتي رمي فنتانيل روي ميوكارد در بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر با استفاده از پمپ قلبي- ريوي
 
دکتر معین وزیری
بررسی مقایسه ای تأثیر کلوناز پام و اندانسترون در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل در اعمال جراحی
لا پاراسكو پيك كله سيستكتومي و كولكتومي
 
Comparison of the effect of clonazepam(PO) and ondansetron(IV) on post operative nausea and vomiting in laparoscopic Cholecystectomy surgeries
دکتر هادوی
بررسي عوامل مؤثر در به تأخير افتادن زمان خارج كردن لوله تراشه(delayed extubation ) در بيماراني كه تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفته اند.
 
Study of factors influencing delayed tracheal extubation in patients undergoing coronary artery bypass grafting.
دکتر شهبازی
بررسی کیفیت زندگی بیماران كانديد پيوند كبد با استفاده از پرسشنامه های مختلف و تعیین چگونگی ارتباط آن با شدت بیماری بر اساس معيارهاي كلينيكي در اتیولوژی های گوناگون
Quality of life in liver transplant candidates according to different questionnaires and assessing its relation to clinical disease severity scores with different etiologies
 
دکتر غفاری پور
بررسی تأثيرات كوتاه مدت و بلند مدت پيوند كليه بر روي بهبود كيفيت زندگي بيماران كانديد پيوند
The short term and long term impacts of kidney transplantation on quality of life of transplant recipients.
 
دکتر غفاری یور
بررسی تأثيرات كوتاه مدت و بلند مدت پيوند پانكراس و پانكراس - كليه بر روي بهبود کیفیت زندگی بیماران كانديد پيوند
The short term and long term impacts of pancreas and kidney -pancreas transplantation on quality of life of transplant recipients.
 
دکتر غفاری پور
مقايسه حمایت تغیر پایان نامه ایذیه اي از طريق لوله به دو روش، دوره اي و جريان مداوم، از نظر رسيدن به كالري هدف و عوارض ناشي از آن ( اسهال و استفراغیر پایان نامه ای)، در بيماران بستري در بخشهای ICU
 
Comparison of continuous versus intermittent tube feeding in terms of calorie target reaching and its complications (vomiting and diarrhea) in ICU patients.
دکتر زند
بررسی قصور پزشکی دررشته بیهوشی مطرح شده در کمسیونهای پزشکی قانونی شیراز طی سالهای 85-89.
 
Survey of medical negligence of anesthesiologist in shiraz forensics committee(2005-2011)
دکتر سهم الدینی
مقایسه اشباع اکسیژنی خون مخلوط وريدي ( Svo2 )و ورید مرکزی(Scvo2) و ارتباط ان با میزان لاکتات و ترو پونین سرم در بیماران عمل پيوند عروق كرنر
Comparison of central-venous and mixed-venous oxygen saturation and its relation to serum lactate and troponin I in CABG patients
 
دکتر شهبازی
مقایسه سهولت كارگذاري و عوارض راه هوایی ماسک حنجره ای به روش كارگذاري کلاسیک با يك روش آلترناتيو
Comparison of the ease of insertion and complications of the classical method of laryngeal mask airway insertion with an alternative method
 
دکتر آرش فربود
تأثیر تزریق وریدی سولفات منیزیم حین عمل لامینکتومی بر روی بی دردی بعد از عمل
 
The effect of intraoperative intravenous infusion of Mg sulfate during Laminectomy on post operative analgesia
 
دکتر غفاری پور
تأثیر کاربرد تنتور تریاک در نگهداری بیهوشی افراد معتاد به تریاک تحت عمل جراحی قلب باز
 
The effect of opium tincture on the maintenance of anesthesia of opium addicted patients undergoing open cardiac surgery
 
دکتر مقصودی
مقایسه کارایی، سهولت و سرعت کارگذاری و عوارض پس از کارگذاری ماسک حنجره ای کلاسیک (CLMA) با چهار روش مختلف در اعمال جراحی الکتیو تحت بیهوشی عمومی
Comparison of efficacy case and speed of insertion and post operative complications of classic laryngeal mask airway in four different methods in elective surgeries under general anesthesia
دکتر هادوی
ارزیابی تأثیر ملاقات با جراح پیش از بیهوشی بر میزان استرس بیماران جراحی های سر پایی
To evaluate the effect of meeting with the surgeon before the stress of anesthesia on outpatient surgery patients
 
دکتر فربود
مقايسه دو روش (Bispectral Index (BIS و ( Isolated Forearm Technique ( IFT براي بررسی عمق بیهوشی در اعمال جراحی سزارین تحت بیهوشی عمومی با سوو فلوران
Comparison of Bispectral Index (BIS) with Isolated Forearm Technique (IFT) inelective Caesarean section (C/S) under general anesthesia with sevoflurane
 
دکتر زند
بررسی اثر اکتروتاید بر میزان برون ده ادراری حین پیوند کبد در مکان طبیعی
Effect of octreotide on urine output during orthotopic liver transplantation
 
دکتر سهم الدینی
مقایسه تأثیر بلاک 3 در 1 با بو پیواکائین 0.25% و بو پیواکائین 0.25% همراه با 8 میلی گرم دگزامتازون در کنترل درد حاد بیمارانی که تحت عمل جراحی پین گذاری مفصل ران قرار گرفته اند.
The effect of 3-1 block with bupivacaine 0.25% versus bupivacaine 0.25% plus 8 mg dexamethasone in acute pain control of patients undergone hip nailing surgery.
 
دکتر امینی
بررسی عوامل مؤثر بر تغیر ات تست عملکرد کبدی در اعمال جراحی   پیوند عروق کرونر تحت پمپ قلبی ریوی
Evaluation of factors influencing on liver function test in on pump coronary artery bypass grafting surgery
 
دکتر شهبازی
مقایسه سولفات منیزیم و پتدین داخل نخاعی به همراه بو پیواکائین بر شروع و طول مدت بلوک حسی و حرکتی در بیمارانی که تحت عمل جراحی سزارین قرار می گیرند.
Comparison of intrathecal magnesium sulfate and pethedin as an adjuvant to bupivacaine on the onset and duration of sensory and motor block in patients undergoing cesarean section
 
دکتر عظمتی
مقایسه اثر میدازولام و فنتانیل داخل وریدی در پایان اعمال جراحی سر پایی تحت القای بیهوشی با سوفلوران در کودکان بر بیقراری به هنگام خروج از بیهوشی
The comparison of the effect of post operative intravenous midazolam versus fentanyl on the emergence agitation in outpatient pediatric surgeries with sevoflurane anesthesia induction
 
دکتر الهیاری
اندازه گیری گپ یونهای قوی ( اختلاف یونهای مثبت و منفی ) در بیماران مرگ مغزی و بررسی نقش آن در پیش بینی نتیجه پیوند کبد
Strong ion gap in deceased donor and its predictability for success in liver transplantation.
 
دکتر ثابتیان
بررسی کارایی نانو ساختارهای فلزی کربنی سیلیسی در پیشگیری ازرشد ویروس های بیماری زای تنفسی
 
Inhibitory effect of nanoparticles on respiratory virus in vitro
 
دکتر زند
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-28 8:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ