پژوهشگران

مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به پژوهشگران گرامی در مقاطع و زمینه های مختلف اعلام می دارد.
  • انجام پایان نامه های دانشجویی در مقاطع  مختلف 
  • انجام پروژه های مشترک با مرکز 
 
 
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
آدرس: خيابان زند - بیمارستان نمازی - اتاق عمل - مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
تلفن و دورنگار: 36474270-71-0098  36281460-71-0098
پست الکترونیک:
sacrc@sums.ac.ir