دانشجویان

مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه بیهوشی آماده ارائه خدمات مرتبط به دانشجویان رشته های مختلف می باشد.
این مرکز به عنوان اولین برگزارکننده دوره آموزشی 
"
BASIC Course " در ایران از دانشجویان متقاضی دعوت به عمل می آورد.

 
 
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
آدرس: خيابان زند - بیمارستان نمازی - اتاق عمل - مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
تلفن و دورنگار: 36474270-71-0098  36281460-71-0098
پست الکترونیک:
sacrc@sums.ac.ir