فرم ها و آئین نامه ها

 

فرم خام پژوهشیار                           فرم رضایت آگاهانه      

فرم تعهد اصول اخلاقی                     فرم خام ترفیع  

فرم خام ارتقاء                                فرم گزارش پیشرفت

فرم گزارش نهایی (فارسی)               فرم گزارش نهایی (انگلیسی)           

فرم ترجمان دانش                           راهنمای تکمیل فرم ترجمان دانش

 
 
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
آدرس: خيابان زند - بیمارستان نمازی - اتاق عمل - مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
تلفن و دورنگار: 36474270-71-0098  36281460-71-0098
پست الکترونیک:
sacrc@sums.ac.ir