همکاری های بین المللی

  • جهت دریافت راهنمای مطالعه مورد نظر روی عکس مربوطه کلیک کنید.
  • برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با ریاست مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه، دکتر فرید زند در تماس باشید.


 
 
                                                                                                                                  
DIANA Study

  INICCThe PneumoINSPIRE study


 
 
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
آدرس: خيابان زند - بیمارستان نمازی - اتاق عمل - مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
تلفن و دورنگار: 36474270-71-0098  36281460-71-0098
پست الکترونیک:
sacrc@sums.ac.ir