کارشناسان مرکز 

خانم لیلا غضنفری       کارشناس مرکز           خانم راضیه ملک         کارشناس مرکز          

خانم الهام شفیعی      کارشناس مرکز          خانم فرزانه مسیحی    مشاور زبان انگلیسی مرکز
 
 
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
آدرس: خيابان زند - بیمارستان نمازی - اتاق عمل - مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
تلفن و دورنگار: 36474270-71-0098  36281460-71-0098
پست الکترونیک:
sacrc@sums.ac.ir