دکتر الهام اسدپورمدرك تحصیلی: دکترای فارماکولوژی

رتبه علمی: استادیار

پست الكترونیک: asadpoure@sums.ac.ir
CV

 
 
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
آدرس: خيابان زند - بیمارستان نمازی - اتاق عمل - مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
تلفن و دورنگار: 36474270-71-0098  36281460-71-0098
پست الکترونیک:
sacrc@sums.ac.ir