اعضا هیئت مؤسس

دکتر آصف پرویزکاظمی                     مؤسس و هیئت علمی مرکز

دکتر محمدباقر خسروی                   مؤسس و هیئت علمی مرکز

دکتر فرید زند                                 رئیس و هیئت علمی مرکز

دکتر شهربانو شهبازی                    موسس و هیئت علمی مرکز

دکتر سیمین عظمتی                     مؤسس و معاونت پژوهشی مرکز

دکتر آرش فربود                              موسس و هیئت علمی مرکز
 
 
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
آدرس: خيابان زند - بیمارستان نمازی - اتاق عمل - مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
تلفن و دورنگار: 36474270-71-0098  36281460-71-0098
پست الکترونیک:
sacrc@sums.ac.ir