مركز تحقيقات بيهوشی و مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در  سال 1388 فعاليت خود را آغاز نمود. اين مركز با بهره گيری از حضور استادان مجرب، در زمينه های تحقيقاتی متنوع و مختلفی كه مرتبط با رشته بیهوشی است، فعاليت پژوهشی دارد.

Feature Slides

تاریخ های برگزاری دوره های بین المللی BASIC Course در سال 97

malek

1396-12-9
بدینوسیله تاریخ های برگزاری دوره های بین المللی BASIC Course ویژه پزشکان و پرستاران در سال 97 اعلام میگردد. در صورت تمایل نسب به پر کردن فرم مشخصات اقدام فرمائید. لازم به ذکر است پر کردن فرم هیچگونه اولویتی را برای شرکت کنندگان ایجاد نمی کند و مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه در گزینش افراد آزاد است.