مركز تحقيقات بيهوشی و مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در  سال 1388 فعاليت خود را آغاز نمود. اين مركز با بهره گيری از حضور استادان مجرب، در زمينه های تحقيقاتی متنوع و مختلفی كه مرتبط با رشته بیهوشی است، فعاليت پژوهشی دارد.

Feature Slides

مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه منتشر کرد:

malek

1396-5-17


کتاب " آشنایی با سامانه الکترونیکی ورود دستورات پزشک "

نویسندگان: دکتر محمد خمرنیا- دکتر رکسانا شریفیان- دکتر فرید زند- فاطمه ستوده زاده- سعید ابراهیمی