مركز تحقيقات بيهوشی و مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در  سال 1388 فعاليت خود را آغاز نمود. اين مركز با بهره گيری از حضور استادان مجرب، در زمينه های تحقيقاتی متنوع و مختلفی كه مرتبط با رشته بیهوشی است، فعاليت پژوهشی دارد.

Feature Slides

ثبت جهانی اختراع دکتر افشین امینی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه و مهندس عزیزاله وکیلی در آمریکا

malek

1397-6-20
Simplified patient Transfer System

وسیله جابجایی بیمار، جابجایی ایمن، جابجایی بدون آسیب

در بخشهای بستری بیمارستانها جابجایی وانتقال بیماران از بخشهای بستری  به دیگر بخشها مانند رادیولوژی، اتاق عمل، دیالیز،بخش مراقبت ویژه وبالعکس همه روزه در همه بخشها اتفاق می افتد و برای روند تشخیصی و درمانی لازم و ضروری است. برای این منظور از برانکارد استفاده می شود که بالتبع برای انتقال بیمار از یک تخت به برانکارد و تخت دیگر، باید حداقل ۵ نفر از پرسنل او را بلند کرده و روی تخت یا برانکارد کنار تخت منتقل کنند.

باهمه دقت و مراقبتی که حین جابجایی بیماران صورت می گیرد باز هم بیماران در معرض خطر آسیب به سرو گردن، اندامها و خطر سقوط بیمار از تخت و جدا شدن کاتترها و لاین هستند. همچنین با توجه به تعداد زیاد موارد جابجایی در هر روز و در هر شیفت کاری و تعداد زیاد پرسنلی که برای جابجایی بیمار به روش سنتی در معرض خطر قرار می گیرند و هزینه های پیشگیری و درمانی بسیار گزافی که دربرخواهد داشت، نیاز به وسیله ای که بتوان از طریق آن کمترین میزان آسیب به بیمار و پرسنل در حین جابجایی بیمار وارد شود، و باعث سهولت و راحتی در کار پرسنل با کمترین میزان صرف انرژی شود، ضروری و لازم به نظر می رسید.