برنامه استراتژیک

اعضای تیم برنامه ریزی استراتژیک


بیانیه رسالت(Mission):

رسالت مرکز تحقیقات بیهوشی ،تولید و گسترش علم، فناوری از طریق طراحی و انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه های مرتبط،به منظور یافتن راه حل های مناسب و توانمند سازی جامعه دانشگاهی در سطح ملی و بین المللی برای ارتقا کیفیت گستره بیهوشی و در نتیجه ارتقا کیفیت زندگی افراد جامعه می باشد.


دورنما (Vision):

مركز تحقيقات بیهوشی سازماني خواهد بود:

-         پويا و نو آور، پيشرو، اثرگذار در نهادهاي علمي واجرائي در حوزه علوم بیهوشی

-         داراي جايگاه معتبر و مناسب ملی و بین المللی

-         داراي تعاملات اثرگذار ملي و بين المللي

-         طرف اعتماد و مشورت سازمانها و نهادهاي علمي واجرائي مرتبط


ارزش ها:

ارزشهاي حاكم بر مركز تحقيقات بیهوشی بر پایه محورهاي زيراستواراست:

·         ارزشهاي والاي انسان از منظر دين مبين اسلام به عنوان خليفه الهي بر روي زمين

·         مشاركت صاحبان منافع در توسعه تحقيقات مرتبط

 

·          كارايي و اثر بخشي

 

·          رعايت اخلاق پزشكي، حرفه اي و پژوهشی در عرصه فعاليت ها

 

·          توسعه پايدار بر پايه دانايي  

آنالیز محیط داخلی واحد(IFE):


آنالیز محیط خارجی واحد(EFE):


 موقعیت سازمان در ماتریس ذیل:

  

 


جدول ماتریس SWOT:


 

تشکیل ماتریسQSPM

استراتژی ها(Strategies):

S1: تقویت ارتباطاات موثر ملی و بین المللی

S2: تخصصی کردن پژوهشها و تقویت پژوهشهای بین رشته ای

S3: ارتباط با صنعت و خدمات سلامت در زمینه بیهوشی ،درد و مراقبتهای ویژه

S4: انتشار و بالا بردن اعتبار علمی مرکز تحقیقات

: S5توافق با ذینفع ها در مورد اولویتهای پژوهشی و سوق دادن فعالیتهای پژوهشی مرکز در این جهت

S6: ساماندهی تشکیلات و فرایند های مرکز

 

اهداف استراتژیک(Strategic Goals):

S1G1: انجام پروژه های کاربردی و بنیادی در زمینه بیهوشی ،مراقبتهای ویژه و کنترل درد

S1G2: ایجاد پل بین رشته ای در تحقیقات مشترک

S2G1: تدوین و راهبری استاندارد های مربوطه و ارایه اموزش های مرتبط

S2G2: برگزاری کارگاههای اموزشی مرتبط با موضوعات فوق

S3G1: ارتباطات بین المللی و اموزش و تحقیق با دیگر کشور ها

S6G1: پیگیری اخذموافقت قطعی شدن مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه


ا
هداف

اختصاصی:

S1G1O1: اموزش نیروی انسانی محقق در زمینه بیهوشی ،مراقبتهای ویژه و کنترل درد

S1G1O2: جذب پژوهشگران توانمند

S1G2O1: همکاری با مراکز تحقیقاتی و آموزشی داخل کشور

S1G2O2: توسعه تجهیزات

S2G1O1: هدفمند نمودن تحقیقات و هدایت پژوهش ها در جهت اولویتها

S2G1O2: تهیه بانک اطلاعاتی پژوهش های انجام شده در گستره بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه از سراسر کشور

S2G2O1: ارائه مشاوره در امر سیاست گذاری ها و تصمیم سازی ها

 


 
 
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
آدرس: خيابان زند - بیمارستان نمازی - اتاق عمل - مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
تلفن و دورنگار: 36474270-71-0098  36281460-71-0098
پست الکترونیک:
sacrc@sums.ac.ir