معرفی مرکز

درخواست تأسیس مرکز تحقیقات بیهوشی اولین بار به ریاست محترم وقت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1386 ارائه شد و پس از طی مراحل اداری در وزارت متبوع و پس از اخذ موافقت مراجع ذی‌ربط در سطح دانشگاه علوم پزشکی شیراز و در وزارت متبوع، مرکز تحقیقات بیهوشی در سال 1388 فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1388 نیز در جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، با توجه به مراحل سپری‌شده فعالیت مرکز، موافقت اصولی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مرکز صادر گردید. در نهایت در اسفند ماه 93 به دلیل فعالیتهای پژوهشی مداوم و کسب امتیازات مورد لزوم توسط اعضای هیئت علمی مرکز، وزیر محترم بهداشت، جناب آقای دکتر هاشمی با استناد به رای شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تاسیس این مرکز موافقت قطعی به عمل آوردند. این مرکز با بهره‌گیری از حضور استادان مجرب، در زمینه‌های تحقیقاتی متنوع و مختلفی که مرتبط با رشته بیهوشی است، فعالیت پژوهشی دارد. جهت تنظیم اهداف و مشی آینده مرکز، اولویت های پژوهشی مرکز در سال 1388 تهیه و نهایی گردید که در همین پایگاه قابل‌دستیابی است.


 
 
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
آدرس: خيابان زند - بیمارستان نمازی - اتاق عمل - مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
تلفن و دورنگار: 36474270-71-0098  36281460-71-0098
پست الکترونیک:
sacrc@sums.ac.ir