همکاری‌ها و موافقت نامه‌ها

  • تفاهم نامه داخلی بین مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از یک سو و معاونت غذا و داروی دانشگاه از سوی دیگر
  • موافقت‌نامه همکاری‌های علمی بین مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از یک‌سو و معاونت درمان دانشگاه از سوی دیگر.
  • موافقت نامه با بخش تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در  طرح پژوهشی مشترک با عنوان "تعیین شیوع سوء تغذیه و خطر آن در بیماران مراقبتهای ویژه و بررسی میزان کفایت تغذیه ای بیماران".
  • موافقت نامه  با انجمن مراقبتهای ویژه استرالیا و نیوزیلند در طرح مشترک " بهبود شاخص های عملکردی بخشهای مراقبتهای ویژه و پژوهشهای مشترک بین المللی"
 
 
 
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
آدرس: خيابان زند - بیمارستان نمازی - اتاق عمل - مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
تلفن و دورنگار: 36474270-71-0098  36281460-71-0098
پست الکترونیک:
sacrc@sums.ac.ir