فعالیت های مرکز
  •         ایجاد جاذبه و شرایط مناسب (تأمین اعتبار) جهت انجام طرح‌های تحقیقاتی
  •        حمایت از پژوهشگران و صاحب‌نظران در انجام طرح‌های پیشنهادی
  •         ارائه خدمات و مشاوره‌های موردنیاز پژوهشگران
  •        هدایت نظام‌یافته طرح‌های تحقیقاتی درزمینهٔ علوم دارویی و بیوتکنولوژی
  •        حمایت از ایجاد و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز جهت تحقیقات درزمینهٔ علوم دارویی و بیوتکنولوژی
  •        تلاش برای فراهم آوردن حمایت‌های قانونی جهت تسریع توسعه طرح‌ها
  •        پرورش منابع انسانی موردنیاز برای توسعه تحقیقات و فناوری
  •        نظارت بر روند پیشروی طرح‌های تحقیقاتی
  •        ارائه خدمات آزمایشگاهی میکروبیولوژی صنعتی و بیوتکنولوژی

 

 
 
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
آدرس: خيابان زند - بیمارستان نمازی - اتاق عمل - مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
تلفن و دورنگار: 36474270-71-0098  36281460-71-0098
پست الکترونیک:
sacrc@sums.ac.ir